TjäröRestaurering och ombyggnad av fd. STFs turiststation på Tjärö, Blekinge.
I samband med ägarbyte av anläggningen har vi för den nya ägaren tagit fram ett underlag som kommer att ligga till grund för fortsatt projektering. Målet är en allmän standardhöjning av den befintliga anläggningen samtidigt som de kulturhistoriska värdena förtydligas. Viss nybyggnation kommer att ske i form av kompletterande byggnader och tillbyggnader samt en ny gästhamn.